ღირებულებები

 

  • თანამშრომლობა: გუნდური მუშაობის, თანამშრომლობისა და პოზიტიური ურთიერთობების წახალისება მოსწავლეებს, მასწავლებლებსა და მშობლებს შორის.
  • ადაპტაცია: მოქნილობისა და ცვლილებებისადმი ადაპტაციის უნარის ხელშეწყობა, მოსწავლეების მომზადება თანამედროვე სამყაროს დინამიური გამოწვევებისთვის
  • ჯანსაღი გარემო: უსაფრთხო და მზრუნველი გარემო,  ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრიორიტეტი, რომელიც მხარს უჭერს საერთო კეთილდღეობას.
  • ხარისხი: მაღალი სტანდარტებისკენ სწრაფვა პიროვნულ ზრდასა და სწავლების პროცესში,  სწავლის სიყვარულის გაღვივება და უწყვეტი გაუმჯობესების კულტურის ხელშეწყობა.