ისტორია/მისია

სკოლის უმთავრესი მისიაა, დაწყებითი კლასების  და ტექნიკური განათლებით დაინტერესებულ  საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეებს (1-12 კლასი) მისცეს მაღალი ხარისხის პროფილური განათლება მათემატიკაში, ფიზიკაში, ქიმიაში, პროგრამირაბაში, ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში, აუმაღლოს მოტივაცია საინჟინრო–ტექნიკური დარგების შესწავლისადმი. 

ადრეულ ასაკში გააცნოს მათ მეცნიერული მუშაობის მეთოდები და განუვითაროს კრიტიკული აზროვნება.
დანერგოს უცხო ენების მაღალ დონეზე სწავლების პრაქტიკა, რის შედეგადაც მოსწავლეებს მიეცემათ სამეცნიერო-ტექნიკური ლიტერატურის უცხოურ ენებზე გაცნობის შესაძლებლობა.
ხელი შეუწყოს და მოამზადოს მოსწავლეები როგორც ეროვნული, ისე საზღვარგარეთის მაღალი რეიტინგის მქონე უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გაგრძელებისათვის.